Tuesday, July 7, 2009

LiNing: Shaq


Advertising Agency: Creatim, Beijing, China
Creative / Illustrator / Retouch: Huang Cheng
Creative Director: Liu Fang
Art Directors: HuangCheng, Gao Xin
Copywriters: Wang YueMing, Bob Li,
Account Director: Wang Jiao

No comments:

Post a Comment