Saturday, February 1, 2014

Samsung: Keep Your Kitchen Fresh

Advertising Agency: Ogilvy, Beijing, China Executive Creative Directors: Bill Chan, Doug Schiff, Wilson Chow Creative Director / Art Director: Shiyang He Account Executive: Xinglun Liu Copywriters: Doug Schiff, Lianhui Hao Photographer: Xiaohang Liu Illustrator: Jian Sun

No comments:

Post a Comment